พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “
ภาพพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum ภูเก็ต ท่องเที่ยว

339 views

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว แห่งนี้เป็นที่ระลึกถึงประวัติและที่มาของชาวจีนที่อพยพและย้ายถิ่นมาอยู่ที่ภูเก็ต ให้คนไทยในยุคปัจจุบันไดรู้จักบรรพชนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ตระหนักตัวตนที่แท้จริง พร้อมกันนั้นก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างประเทศที่อพยพมาทำงานได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจความเป็นอยู่ พฤติกรรม และอุปนิสัยของชาวภูเก็ต รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเป็น แบ่งออกเป็น ห้องๆ มี 14 ห้องดังนี้

ห้องที่ 1 จากแดนพญามังกร (Chinese migration) แสดงเส้นการเดินทางของชาวจีนที่มายังภูเก็ตในแต่ละยุค ถิ่นกำเนิดในแผ่นดินจีน มาทำอะไร พำนักอาศัยที่ไหนในภูเก็ต เป็นการปูพื้นเพื่อการชมนิทรรศการต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ห้องที่ 2 สายธารสัมพันธ์ (Alliance’s stream) แสดงถึงการรวบรวมกลุ่มช่วยเหลือกันชาวจีนโพ้นทะเล มีพัฒนาการจนเกิดองค์กรต่างๆ ขึ้นในภูเก็ตตราบจนปัจจุบัน
ห้องที่ 3 สัมพันธ์ภูเก็ตจีน (Phuket – China relation) แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของชาวภูเก็ตกับจีนที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ห้องที่ 4 น้ำใจพี่น้อง (Patronage) แสดงประวัติผู้อุปถัมภ์หลักของโรงเรียนจีนในภูเก็ตในอดีต ซึ่งเป็นกลุ่มคหบดีที่มองการณ์ไกล มีจิตใจสาธารณะ ได้ร่วมกันกับชาวบ้านร้านค้าสร้างการศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีน เพื่อให้เป็นแบบอย่างแกอนุชน
ห้องที่ 5 ล๊อกเซี่ยนก๊ก (Lok Xian Kok) แสดงถึงประวัติและผลงานของมูลนิธิล๊อกเซี่ยนก๊กจากอดีตถึงปัจจุบัน
ห้องที่ 6 ดูอดีต (Looking back) แสดงประวัติของอาคารและโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งคติการสร้างบ้านเรือนของชาวจีน เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม และร่องรอยทางโบราณคดี
ห้องที่ 7 วิถี (The Chinese of Phuket) ห้องนี้เป็นห้องหลักที่มีการจัดแสดงอย่างหลากหลายซึ่งวิถีชีวิตของชาวจีนภูเก็ต ผ่านอาชีพ ความเป็นอยู่ วรรณกรรม และภูมิปัญญาของชาวภูเก็ตในอดีต
ห้องที่ 8 หนึ่งยุคสมัย (Tin mining) แสดงถึงความสำคัญของการทำเหมืองแร่และคนจีนที่มีต่อพัฒนาการของเมืองภูเก็ต พร้อมกับเกร็ดความรู้เรื่องการทำเหมืองแร่ในภูเก็ต
ห้องที่ 9 สีสันพันกาย (Attire) แสดงแบบ ลักษณะ และที่มาของการแต่งกายและเครื่องประดับชาวบาบ๋าภูเก็ต
ห้องที่ 10 ครูสุ่นปิ่น (Master Supin) แสดงชีวประวัติ คุณูปการ และการอุทิศตนของครูใหญ่ผู้เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
ห้องที่ 11 โรงเรียนจีน (The Chinese school) มีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้ครูนักเรียนเก่า เพื่อฟื้นบรรยากาศห้องเรียน ณ ห้องนี้
ห้องที่ 12 คนจีนสร้างเมือง (Old building) แสดงถึงความสวยงามและลักษณะเฉพาะของอาคารเก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ต
ห้องที่ 13 สืบทอด (Precious heritage) แสดงเรื่องราวประเพณีพิธีกรรมของชาวจีนภูเก็ต เพื่อความรู้และการสืบทอดของท้องถิ่น
ห้องที่ 14 วัฒนธรรมการกิน (Local cuisine) นำเสนอเรื่องราวของอาหารคาวและหวานของท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ 28 ถ.กระบี่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมี่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว นักท่องเที่ยวชาวไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร. (076)211224
อีเมล์: phuketthaihuamuseum@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/ThaihuaMuseum

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum “ จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Thai Hua Museum ภูเก็ต ท่องเที่ยว

ที่มา   phuketmeedee

cr. Mayuree Suwawan ฟรีรูปภาพ ,พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว, Thai Hua Museum , จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน , ภูเก็ต, พิพิธภัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง