คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมโรแมนซ์กลางเวียงเชียงใหม่
บ้าน รูปบ้าน

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมโรแมนซ์กลางเวียงเชียงใหม่

1,055 views

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมโรแมนซ์กลางเวียงเชียงใหม่

รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน

เจ้าบุรีรัตน์คือตำแหน่งสำคัญทางการปกครองอันดับสามรองจากเจ้าหลวงเชียงใหม่และเจ้าอุปราช คุ้มเจ้าบุรีรัตน์แห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งที่นี่ถือเป็นอาคารอายุกว่า 110 ปีที่แสนจะคลาสสิกและมีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุ้มเจ้าบุรีรัตน์นั้นสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2432-2436 ซึ่งสันนิษฐานว่าบริษัทป่าไม้ของชาวอังกฤษน่าจะ ก่อสร้างคุ้มแห่งนี้ให้กับเจ้าบุรีรัตน์ โดยเน้นรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างท้องถิ่นและตะวันตก ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อเชียงใหม่ในสมัยนั้น ทำให้ที่นี่มีลักษณะเป็นเรือนสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ มีบันไดอยู่ด้านนอก เสาชั้นล่างก่ออิฐหนาเป็นรูปโค้ง ฉาบปูนเป็นระเบียงโดยรอบ ชั้นบนเป็นพื้นไม้สักที่มีระเบียงโดยรอบเช่นกัน ปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นของตระกูลกิติบุตรและทิยพ์มณฑล โดยได้มอบได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายใต้การดูแล จัดการ และดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลและค้นคว้าวิจัยตามแนวทางการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง อีกทั้งตัวอาคารก็ยังอยู่ในสภาพดี อันแสดงถึงวิทยาการก่อสร้างในอดีตที่น่ายกย่อง

Lanna Architecture Center : ประวัติความเป็นมา – ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2538 เป็นคณะที่ 17 ของมหาวิทยาลัยและเป็นคณะในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2543 โดนมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมาโดยตลอด โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และการประยุกต์งานสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและมีพื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรม โดยสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้ อย่างเหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บจัดแสดงและศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค

ปัจจุบันศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเป็นหน่วยงานภายใต้งานศิลปวัฒนธรรมและชุมชน คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ในการวิจัย จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง มีที่ทำการ ณ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ซึ่งเป็นอาคารเก่าอายุประมาณ 120 ปี ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคจากคุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล และอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544

อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ หรือบางท่านเรียกว่า คุ้มกลางเวียง เดิมเป็นของ เจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ หลานของเจ้าหลวงคำฝั้น (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่3) สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2432-2436 ต่อมาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่ บุตรชายเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ได้รับมรดกและเป็นผู้ครอบครองอาคารในระหว่างปี พ.ศ. 2437-2489

นางบัวผัน นิกรพันธ์ (ทิพยมณฑล) ได้ซื้อต่อจากเจ้าบุษบา ณ เชียงใหม่ (ภริยาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่) และเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงญาติคนปัจจุบันคือคุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล (บุตรีนางบัวผันและเป็นน้าสาว ของอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 ตระกูลกิติบุตรและทิพยมณฑล ได้มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายใต้การดูแล และดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าด้านที่ตัดกับถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5327 7855

รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน
รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน
รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน
รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน
รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน
รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน
รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน
รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน
รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน

ข้อมูลเนื้อหา thai.tourismthailand.org / lanna-arch.net
cr. รูปภาพฟรี , คุ้มเจ้าบุรีรัตน์,มหาอินทร์,สถาปัตยกรรมล้านนา, สถาปัตยกรรม,โรแมนซ์,เชียงใหม่,บ้าน, รูปบ้าน,  Mayuree Suwawan

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง